Републичка административна такса

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ВИСИНИ И НАЧИНУ УПЛАТЕ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

Почев од 4. новембра 2023. године утврђени су нови динарски износи републичких административних такси, прописаних Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РСˮ, број 43/03, 51/03 - исправка, 53/04 - др. пропис, 42/05 - др. пропис, 61/05, 101/05 - др. закон, 42/06 - др. пропис, 47/07 - др. пропис, 54/08 - др. пропис, 5/09, 54/09, 35/10 - др. пропис, 50/11, 70/11 - др. пропис, 55/12 - др. пропис, 93/12, 47/13 - др. пропис, 65/13 - др. пропис, 57/14 - др. пропис, 45/15 - др. пропис, 83/15, 112/15, 50/16 - др. пропис, 61/17 - др. пропис, 113/17, 3/18 - исправка, 50/18 - др. пропис, 95/18, 38/19 - др. пропис, 86/19, 90/19 - исправка, 98/20 - др. пропис, 144/20, 62/21 - др. пропис, 138/22, 54/23 - др. пропис, 92/23), између осталог и за:

 • Тарифни број 1
 • за захтев, ако овим законом није друкчије прописано - 380 динара

 • Тарифни број 2
 • за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа физичком лицу - 1.910 динара
 • за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебни регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом - 15.500 динара

 • Тарифни број 6          
 • за жалбу органу - 560 динара

 • Тарифни број 8
 • за ванредни правни лек - 3.310 динара

 • Тарифни број 9
 • за решење, ако овим законом није друкчије прописано - 660 динара

  Напомена: такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган

 • Тарифни број 11
 • за уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано - 380 динара

 • Тарифни број 13
 • за препис акта, односно списа, односно оверу преписа, ако овим законом није друкчије прописано, по полутабаку оригинала - 490 динара
 • за препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном jезику, по полутабаку оригинала - 490 динара

 Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара. Полутабаком сматра се лист хартије од две стране од две стране формата А4 или мањег.

 • Тарифни број 15
 • за разгледање списа код органа, за сваки започети сат по - 440 динара

 • Тарифни број 18
 • за опомену којом се обвезник позива да плати таксу - 330 динара

 • Тарифни број 19
 • за решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом

није друкчије прописано и то:

 1. по захтеву за упис у регистар - 1.910 динара
 2. по захтеву за упис промена у регистар - 920 динара
 3. по захтеву за брисање из регистра -1.910 динара
 • За уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим законом није друкчије прописано - 920 динара


 • Тарифни број 175а

•  За одобрење за коришћење имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе:

 

 

1) за културно добро - 7.120 динара

 

 

2) за културно добро од великог значаја - 8.010 динара

 

 

3) за културно добро од изузетног значаја - 11.500 динара

 

 

 • Тарифни број 175б

•  За давање сагласности за коришћење речи „музејˮ у називу других правних лица и предузетника – 30.100 динара

 

 

Такса се може платити општом уплатницом са следећим подацима:

 

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, адреса и место

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153

СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса (навести тарифни број)

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије

РАЧУН БРОЈ: 840 – 742221843 – 57

ПОЗИВ НА БРОЈ:  97 50-016

 

Износ: динара

 

Таксена обавеза настајеако Тарифом није другачије одређено:

1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења;

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање;

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

 

Законом су утврђени субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

 

Законом је утврђено да се, између осталог, не плаћа такса за:

-  списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

-  списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;

-  списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

-  списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља;

-  списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности;

-  поднеске упућене органима за представке и притужбе;

 - списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

-  поднеске јавном тужилаштву;

- списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором.


Напомена
:  Власник односно држалац музејске грађе и добара која уживају претходну заштиту има право на ослобађање од плаћања такси, пореза и других дажбина у вези са заштитом, коришћењем и располагањем, у складу са законом (чл.21. тач. 6. Закона о музејској делатности, „Службени гласник РСˮ, број 35/21, 96/21).

 

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз захтев.

Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања такси