Републичка административна такса

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ВИСИНИ И НАЧИНУ УПЛАТЕ РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 

Почев од 01. јула 2021. године измењена је висина републичке административне таксе, прописане Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003, 61 /2005, 101 /2005. - др. закон, 5 /2009, 54/2009, 50 /2011, 93 /2012, 65 /2013 - др. закон, 83 /2015, 112 /2015, 113 /2017, 3 /2018 - исправка, 95 /2018, 86 /2019, 90 /2019 - исправка, 144 /2020 и 62/2021-усклађени дин.изн.), између осталог и за:

 

 • Тарифни број 1

 

 • за захтев, осим ако овим законом није друкчије прописано                330 динара

 

 • Тарифни број 2

 

 • за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења

        о примени републичких прописа физичком лицу                                 1.660 динара

 

 • за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику, односно физичком лицу уписаном у посебни регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом                                                                            13.470 динара                                                                                  

 

 • Тарифни број 6          

 

 • за жалбу органу                                                                                    490 динара       

 

 • Тарифни број 8

 

 • За ванредни правни лек                                                                      2880 динара

 

 • Тарифни број 9

 

 • за решење, ако овим законом није друкчије прописано              570 динара

 

     Напомена: такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган

 

 • Тарифни број 11

 

- за уверење, односно потврду, ако овим законом није друкчије прописано   330 динара

 

 • Тарифни број 13

 

 • за препис акта, односно списа, односно оверу преписа, ако овим законом друкчије прописано, по полутабаку оригинала  430 динара

 

 • за препис акта, односно списа које орган, на захтев странке, врши на страном jезику, по полутабаку оригинала   430 динара

 

Напомена: Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, односно списа из меморије рачунара.

Полутабаком сматра се лист хартије од две стране од две стране формата А4 или мањег.

 

 • Тарифни број 15

 

 • за разгледање списа код органа, за сваки започети сат по                    380 динара 

 

 • Тарифни број 18

 

 • за опомену којом се обвезник позива да плати таксу                              290 динара

 

 • Тарифни број 19

 

 • за решење које се доноси у вези са уписом у регистар, ако овим законом

није друкчије прописано и то:

 • по захтеву за упис промена у регистар                                                   1.660 динара                                        
 • по захтеву за упис промена у регистар                                                   800 динара
 • по захтеву за брисање из регистра                                                           1.660 динара
 • за уверење о подацима уписаним у регистар, ако овим

законом није друкчије прописано                                                                       800 динара

 

Такса се може се платити општом уплатницом са следећим подацима:

 

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, адреса и место

 ШИФРА ПЛАЋАЊА: 153

СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса, (навести тарифни број)

ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије

РАЧУН БРОЈ: 840 – 742221843 – 57

ПОЗИВ НА БРОЈ:  97  50-016

 

Износ: динара

Таксена обавеза настаје, ако Тарифом није другачије одређено:

1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења;

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање;

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

 

Изузетно, ако се захтев подноси електронским путем таксена обавеза за захтев и за списе и радње који се у складу са тим захтевом доносе, односно врше, настаје по њиховом издавању.

 

Законом утврђени су и субјекти који се ослобађају плаћања таксе:

 

1) органи, организације и институције Републике Србије;

2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

3) организације обавезног социјалног осигурања;

4) установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;

4а) Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;

5) Црвени крст Србије;

6) дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

 

Такође, законом је утврђено да се, између осталог,  не плаћа такса за:

-  списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;

-  списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода;

-  списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;

-  списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом, као и за списе и радње у поступку остваривања права жртава породичног насиља;

-  списе и радње у поступку остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја и права на заштиту података о личности;

-  поднеске упућене органима за представке и притужбе;

 - списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу;

-  поднеске јавном тужилаштву;

- списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

 

Чланом 16. Закона о културним добрима (Сл. гласник РС бр. 71/9452/11 - др. закон, 52/11 - др. закон, 99/11 - др. закон), 6/20-др.закон и 25/21-др.закон), прописано је да на поднеске, решења, жалбе, као и друга акта који се односе на заштиту културног добра не плаћају се административне и судске таксе установљене републичким прописима.

 

Уколико нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву односно поднеску ће позвати странку писменом опоменом да у року од десет дана од дана пријема опомене плати прописану таксу, као и таксу за опомену и упозорити на последице неплаћања таксе. 

Доказ о плаћеној такси прилаже се уз пријаву.

Нетаксиране или недовољно таксиране пријаве неће се разматрати.