Дозвола за привремено изношење културног добра у иностранство

Орган задужен за спровођење

Министарство културе и информисања

Опис

На основу  члана 118. став 2. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон)

Министарство културе и информисања  Републике Србије доноси решење за привремено изношење  културног добра у иностранство.

 

Подносилац захтева дужан jе да Министарству достави следећу документациjу:

 

  • Захтев за издавање дозволе за привремени извоз, који је заведен, потписан и    

оверен од  стране овлашћеног лица. Захтев треба да садржи назив, врсту, број културних добара,  разлоге изношења културних  добара, државу,  име града, назив установе у којој се културна добра  излажу,  назив изложбе, термин излагања, период у току кога ће добра бити  ван земље.

   

2)  Копију  оригиналног уговора о уступању културних добара на привремено коришћење који је заведен, потписан и оверен од  стране овлашћених лица. Уговор прецизира услове коришћења добара и омогућава да добра буду чувана на начин који их обезбеђује од било каквих штетних последица.

 

3)  Оригинални уговор и преведен и оверен уговор на српски језик од стране  судског тумача.

 

4)  Полису осигурања.

 

5)  Списак културних добара - поређаних нумерички, са називом, инвентарским бројевима, појединачном вредношћу (у еврима) и осталим подацима (катeгорија културног добра, датовање, техника, димензије и аутор). На крају списка мора бити приказана укупна вредност културних добара (изражена у еврима). Списак доставити  у 2 примерка, заведен, потписан и оверен од  стране овлашћеног лица.

Ако списак има више страна, сваку страну списка директор мора да парафира и да  овери (тако да  обухвати део текста).

 

  • Решења о утврђивању својства културних добара која се привремено износе у иностранство потписана и заведена.

 

  • Записник о стању културних добара пре отпремања у другу државу, заведен, оверен и потписан од стране кустоса збирке којој дела припадају и надлежног конзерватора.

 

У случајевима када музеј позајмљује добра других установа ради излагања на повременим

изложбама у иностранству или из неких других разлога, мора доставити и уговоре склопљене са датим установама о позајмици добара. У свом захтеву за издавање дозволе за привремени извоз навешће све кориснике чија добра позајмљује, а у списку културних добара, наводиће поред назива, инвертарских бројева, вредности  и називе установа тј. музеја којима припадају та добра.

      

Ако су у питању културна добра од изузетног значаја, Музеј је дужан да:

      -    Обезбеди полицијску пратњу до граничног прелаза или авиона

      -    Достави гарантно писмо државе у којој се културна добра излажу

 

Дозвола за привремен извоз културних добара траје највише 6 месеци. За продужење дозволе потребно је доставити захтев са пратећом документацијом 15 дана пре истека  рока за повратак добара у земљу.

Министарство културе неће узимати у обзир захтеве са непотпуном документацијом и     захтеве који   нису достављени на време

 

Кад истекне рок за враћање културних добара који је наведен у решењу Министарства, Музеј је дужан да достави Министарству:

 

1)  Писмено обавештење да су се културна добра вратила у земљу до одређеног датума који је   наведен у издатом решењу Министарства

2)  Записник о њиховом стању после повратка у земљу, који је  заведен, оверен и потписан од   стране кустоса збирке и надлежног конзерватора.

 

 

Министарство културе и информисања, Влајковићева 3, Београд

Група за заштиту покретних  културних добара и нематеријалног културног наслеђа

 

Контакт особа: мр Сања Груjичић-Цупаћ, саветник за музејско наслеђе

Телефон: 011/3398-025

Електронска адреса:  sanja.grujicic@kultura.gov.rs

Правни основ

  • Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94 и 52/11-др.закони и 99/11-др.закон) члан 71. и 96 ;
  • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС” бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) чл.  чл. 16, 136. став 1. и члана 141; 
  • Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18-др.закон и 47/18) члан 23; 
  • Закона о министарствима („Сл. гласник РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 96/2015 - др. закон и 62/17) чл.18.