Информатор о раду 2020, 2021, 2022.

Назив органа - Министарство културе и информисања

Адреса седишта - Влајковићева бр. 3, Београд

Шифра делатности - 8411

Матични број - 07001525

Порески идентификациони број - 102199535

Адреса за пријем поште - Влајковићева бр. 3,  11 103 Београд

Адреса за пријем електронских поднесака - kabinet@kultura.gov.rs

Информатор о раду је последњи пут ажуриран 10новембра 2022.

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Министарства културе и информисања Републике Србије је Марина Шинко, телефон: 3398 757; marina.sinko@kultura.gov.rs