Јавни позив за ангажовање лица ван радног односа у Министарству културе за 2023. годинy

  1. децембар 2022.

Предмет јавног позива

У складу са усвојеним Планом интегритета Министарства културе, Директивом о ангажовању лица ван радног односа број: 021-01-4/2022-05 од 9.новембра 2022. године, Министарство културе објављује јавни позив за ангажовање лица ван радног односа по основу уговора о привременим и повременим пословима и уговора о делу, за послове наведене у Референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2023. године Министарство културе ће у складу са организацијом рада и периодичним потребама ажурирати референтну листу послова и водити/ажурирати референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2023. године.

Период ангажовања

Уговор о привременим и повременим пословима се може закључити на период до 120 радних дана у току календарске године.

Услови ангажовања 

Кандидат треба да има најмање 18 година живота, треба да поседује врсту и степен стручне спреме који су потребни за извршење посла који је предмет јавног позива, знања и вештине за извршење посла који је предмет јавног позива, а који се налази у референтној листи послова.

Накнада

Висина месечне накнаде за обављање послова наведених у референтној листи зависи од врсте, обима и сложености послова који се обављају и креће се у распону  плата прописаних за државне службенике и намештенике.   

Садржај пријаве 

Заинтересована лица попуњавају Пријаву по јавном позиву,  којa чини саставни део овог јавног позива, и уз њу достављају и радну биографију која поред личних података треба да садржи податке о образовању, податке о дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве, контакт адресу, е-маил адресу и телефон кандидата. Неопходно је да се наведу послови, назив Сектора и број листе на коју се кандидат пријављује.

Начин подношења пријава

Пријаве се подносе на обрасцу Пријаве путем електронске поште на е-адресу: natasa.kapovic@kultura.gov.rs.

Лице задужено за давање обавештења о јавном позиву су Наташа Каповић, мејл адреса: natasa.kapovic@kultura.gov.rs .

Образац пријаве је саставни део овог јавног позива.

Избор кандидата

Кандидати који испуњавају услове за обављање послова за које су поднели  пријаве, могу бити позвани на усмени разговор или ће бити позвани да путем електронске поште  у року од 5 радних дана доставе потребну потребну докуметацију као доказ о испуњености услова из Референтне листе послова за коју су поднели пријаву. Обавештења о датуму и времену одржавања разговора кандидатима ће бити саопштена путем бројева телефона и електронске поште коју су навели у својим пријавама. Усмени разговори са кандидатима обављаће се у просторијама Министарства културе, ул. Влајковићева 3, Београд.

Кандидати који буду позвани на разговор, у обавези су да доставе доказ о стеченом образовању, доказ о радном искуству са описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве, доказ о стручном усавршавању и посебним областима знања за извршење посла који је предмет јавног позива, а који се налази у референтној листи послова, доказ да није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, изузев у случају да се кандидат у Обрасцу пријаве није изјаснио да орган прибави податке о којима се воде службене евиденције.

Пријаве кандидата који буду позвани да у року од 5 радних дана доставе потребну документацију, а исту не доставе у траженом року се неће ни разматрати.

Прелиминарна листа кандидата који испуњавају услове доставиће се свим кандидатима.

Коначна референтна листа лица и одлука о додели уговора објавиће се на интернет презентацији и огласној табли Министарства.